• Infiintare SRL / PFA

  Infiintare SRL in doar 3 zile cu doar 650 / 400 lei
 • Gazduire sediu social

  Gazduire sediu social - 700 lei pe an
 • Punct de lucru

  Deschidere punct de lucru in doar 3 zile cu doar 370 lei
 • Radiere PFA

  Radiere PFA in doar 3 zile cu doar 400 lei
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Autorizatii

Obtinere autorizatie de functionare

Gamblers Consulting se poate ocupa si de obtinerea Autorizatiei de functionare.

 

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA/REAVIZAREA AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE

1. Cerere pentru eliberarea/reavizarea autorizatiei de functionare;

2. Buletin de Identitate/Carte de Identitate (asociat, administrator, reprezentant );

3. Buletin de Identitate /Carte de Identitate şi delegaţie (dacă e cazul);

4. Certificatul de Înregistrare de la Oficiul Registrului Comertului;

5. Actul Constitutiv sau Statutul societătii comerciale, iar în cazul persoanelor fizice autorizate, al întreprinderilor individuale şi familiale — rezolutie;

6. Certificatul constatator în baza Legii nr.359/2004 - emis de Biroul Unic de pe lângă OfIciul Registrului Comertului pentru punctul de lucru;

7. Avizuhutorizatia privind securitatea la incendiu, conform H.G. 1739/2006 şi Legii nr. 307/2006 şi/sau o declaraţie pe proprie răspundere semnată de asociati sau de administratori cu privire la cunoaşterea şi respectarea de către aceştia a legislatiei privind prevenirea şi stingerea incendiilor;

8. Autorizatia de mediu în cazul în care capacitatea restaurantului/barului este mai mare de 100 de locuri, conform Anexei nr. 1 la Ordinul nr.1798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiel de mediu;

9. Declaratia pe propria răspundere privind încadrarea pe tipuri a unitătilor de alimentatie pubtică (declaraţie tip conform H.G. nr. 843/1999);

10. Dovada detinerii legale a spatiului şi a faptului că acesta este edificat în conformitate cu prevederile legale:

     a) Autorizatia de construire a spatiului comercial, insotită de procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor şi schi(a amplasament (dacă este cazul);

     b) Titlul de proprietate valabil pentru bunul imobil/dovada schimbării de destinatie, dacă este cazul (certificat de urbanism, autorizaţie de construire, extras de carte funciară);

     c) Contractul de Inchiriere/asociere/colaborare/comodat/donatie Insotit de titlul de proprietate pentru imobil;

11. Acordul coproprietarilor/coindivizarilor (în functie de caz);

12. Contract de salubrizare şi ultima chitantă de plată;

13. Dovada achitării taxei de eliberare/reavizare a autorizatiei de functionare;

14. Acordul de functionare conform H.C. L. Sector 4 nr. 55/2008 modificată şi completată prin H.C.L. Sector 4 nr. 22/2012 şi H.C.L. Sector 4 nr. 177/2013.

L4 DEPUNEREA DOSARULUI TOATE DOCUMENTELE MAI SUS MENŢIONATE SE VOR PREZENTA IN COPIE ŞI ORIGINAL, PENTRU CONFORMITATE

Agentii economici vor achita taxa anuală de alimentatie publică, pentru anul în curs, în urma unei solicitări scrise.

Autorizatie de functionare