• Infiintare SRL / PFA

  Infiintare SRL in doar 3 zile cu doar 650 / 400 lei
 • Gazduire sediu social

  Gazduire sediu social - 700 lei pe an
 • Punct de lucru

  Deschidere punct de lucru in doar 3 zile cu doar 370 lei
 • Radiere PFA

  Radiere PFA in doar 3 zile cu doar 400 lei
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Autorizatii

Obtinerea Acordului de functionare

Gamblers Consulting se poate ocupa de obtinerea Obtinerea acordului de functionare pentru firma dumneavoastra scapand astfel de numeroase drumuri pe la diverse institutii ale statului.

 

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA/PRELUNGIREA/PRESCHIMBAREA ACORDULUI DE FUNCTIONARE

1. Cerere pentru eliberarea/prelungirea/preschimbarea acordului de funcţionare;

2. Buletin de Identitate /Carte de Identitate (asociat, administrator, reprezentant );

3. Buletin de Identitate /Carte de Identitate şi delegaţie (dacă e cazul);

4. Certificatul de inregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului;

5. Actul Constitutiv sau Statutul societăţii comerciale, iar in cazul persoanelor fizice autorizate, al întreprinderilor individuale şi familiale — rezoluţie;

6. Certificatul constatator in baza Legii nr.359/2004 - emis de Biroul Unic de pe Iângă Oficiul Registrului Comerţului pentru punctul de lucru;

7. Autorizaţiile reglementate de art. 15 alin.1 lit. b din legea nr. 359/2004, in funcţie de obiectul de activitate;

8. Autorizaţia de mediu, conform Anexei nr. 1 la Ordinul nr.1798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;

9. Avizul/autorizaţia privind securitatea la incendiu, conform H.G. 1739/2006 şi Legii nr. 307/2006 şi/sau o declaraţie pe proprie răspundere semnată de asociaţi sau de administratori cu privire la cunoaşterea şi respectarea de către aceştia a legislaţiei privind prevenirea şi stingerea incendiilor;

10. Dovada deţinerii legale a spaţiului şi a faptului că acesta este edificat in conformitate cu prevederile lega1e:

     a) Autorizaţia de construire a spaţiului comercial, însoţită de procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza autorizaţiei (dacă este cazul);

     b) Titlul de proprietate valabil pentru bunul imobil/dovada schimbării de destinatie, dacă este cazul (certificat de urbanism, autorizaţie de construire, extras de carte funciară);

     c) Contractul de inchiriere/asociere/colaborarelcomodat/donatie insotit de titlul de proprietate pentru imobil.

11.Acordul coproprietarilor/coindivizarilor (in funcţie de caz);

12.Contract de salubrizare şi ultima chitamă de plată;

13.Dovada achitării taxei de eliberare a acordului de funcţionare;

14.Schila amplasamentului solicitat pentru activitatea desfăşurată;

15.Acordul Asociatiei de proprietari/locatari (nume in clar al preşedintelui, semnătura, ştampila) - cu specificarea expresă a orarului de functionare solicitat pentru orice unitate care solicită activitate cu program prelungit — după ora 22" sau non stop original);

16.Avizul comitetului executiv al asociaţiei de proprietari/acordul asociaţillor de locatari şi acceptul proprietarilor direct afectaţi cu care se invecineaz-ă, pe plan orizontal şi vertical, în cazul schimbării destinatiei locuintelor, precum şi a spatillor cu altă destinaţie decât aceea de locuintă fată de destinaţa iniţială;

17.Dacă unitatea este amplasată într-o zonă de case de locuit a Sectorului 4 este necesar acordul proprietarilor cu care se Invecincază sau declaraţie pc propria răspundere în cazul în care nu se află în situatia descrisă în teza I;

18.Certificat Fiscal eliberat de Directia de Impozite şi Taxe sector 4 din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul local (şos.Olteniţei nr.37 —39, in original).

LA DEPUNEREA DOSARULUI TOATE DOCUMENTELE MAI SUS MENTIONATE SE VOR PREZENTA IN COPIE ŞI ORIGINAL, PENTRU CONFORMITATE.